Veliki barski kaćunak

Veliki barski kaćunak je višegodišnja biljka. Stabljika visoka 30 do 60 cm, jako ljubičasta, pokrivena listovima do vrha, pri osnovi sa dugačkim, mrkim listovima sličnim rukavcu. Cvetovi mnogobrojni, ljubičasto, purpurnocrveni. Opšte rasprostranjenje: Zapadna, srednja i južna Evropa, prednja Azija, Kavkaz, severna Afrika. Rasprostranjenje u Srbiji: Subotička peščara, Obedska bara, Petrovaradinski rit, Sremski lesni plato, Fruškogorski lesni plato, Selevenjske pustare, Posavina, Podunavlje, Kučaj, Vlasinska visoravan, južna Srbija, Kosovo i dr. Stanište: Na zabarenim livadama, na obalama bara, na vlažnim površinama u šumama. U vegetaciji močvarnih livada, u zoni bujne, visoke trave (preko 1 m), između ostrvaca („džombi“) koje se stvaraju oko busenova Carexa, gde je voda izgradila dublje ili pliće kanaliće i usled čega je čitav teren neravan (i teško prohodan), sa južne strane jezera, raste veliki barski kaćunak.